citování básní děl ve vlastním díle

Text dotazu

Dobrý den,

pracuji sice v knihovně, ale bohužel si nevím rady s dotazem jednoho čtenáře, doktora věd (vyučující jazyků). Rád by napsal své vlastní dílo a dotazuje se, kolik je možné použít úryvků z jiných děl. Jeho dotaz raději přeposílám doslovně:

"Můj záměr je publikovat antologii úryvků z literárních děl - básnických sbírek, románů atd. Publikovat
tři normostrany z každého jednotlivého díla. Nejsem si však zcela jist, kde je maximální možná hranice,
aby nedošlo k porušení autorských práv. V každé zemi je to pravděpodobně jinak. V případě Argentiny
mi bylo řečeno, že mohu publikovat max. právě ty tři NS. V případě ČR, jsem bohužel žádné informace
k tomuto nenašel, jen velmi obecné formulace, které mne nechávají na pochybách. Byl bych moc vděčný
za pomoc. Děkuji"

Zasílám, co jsem našla k požadovanému dotazu na webu http://elektra.ff.cuni.cz/[…]/jak-spravne-citovat:
"Kolik citované literatury použít?
Množství použitých zdrojů závisí na rozsáhlosti práce a obsáhlosti tématu. Platí, že čím více použijete literatury, tím bohatší je pak teoretická část práce. Na druhou stranu přemíra citování snižuje původnost díla, proto je nutné nalézt rozumný kompromis. Robert Zbíral z Katedry politologie na Univerzitě Palackého v Olomouci píše:
,Obecně lze říci, že množství citací není omezeno, ačkoliv v empiricky založeném textu by jich mělo být víc než v teoreticky směřované práci (ani to ale není pravidlo). Co je však nezbytné kontrolovat je poměr přímých citací. Vědecká práce vysoké úrovně (článek v odborném časopise, kniha, ale např. i diplomová práce) by neměla překročit limit 10% přímých citací na celkovém objemu textu.' "

Bohužel však nevím, zda toto je opravdu odpověď na uvedený dotaz.

Pokud mi s tímto pomůžete, budu moc vděčná!

Děkuji Vám.

Hana Dlouhá

Odpověď

Dobrý den,

 

předem bychom rádi zdůraznili, že naše služba nemá odbornou právnickou povahu, a tak je s našimi závěry záhodno pracovat pouze jakožto s informacemi orientační povahy - v žádném případě se na ně nelze odvolávat jakožto na závazný výklad autorského zákona či právnickou konzultaci.

 

Jak se Váš čtenář správně domnívá, zákonné podmínky používání a zpřístupňování cizích děl se stát od státu liší. České zákony tuto záležitost pojímají zjevně výrazně odlišně od zmíněné argentinské právní úpravy - rozhodující kategorií není rozsah, v jakém je dílo zpřístupňováno, ale otázka trvání autorských práv k dílu. Obecně platí, že je dílo chráněno po dobu 70 let od data smrti jeho autora: tedy, pokud od smrti autora díla zatím 70 let neuplynulo, jeho legální publikování, šíření, rozmnožování s účelem zveřejnění nebo využití pro komerční účely je podmíněno souhlasem autora (popřípadě jeho dědiců nebo dalších vlastníků autorských prav k dílu). Tato omezení se nevztahují na situaci, pokud by Váš čtenář např. sestavil a vytisknul antologii čistě pro své soukromé potěšení, jako dárek pro omezený kruh blízkých či jako svou osobní pomůcku ve výuce. Ovšem za předpokladu, že by dílo bylo skutečně publikováno, svolení vlastníků autorských práv je bezpodmínečně nutné (a to i v případě, kdy by se nejednalo o ziskový projekt). Na díla autorů, od jejichž úmrtí uplynulo 70 a více let, se autorská práva nevztahují, a tak se případné použití těchto děl či úryvků z nich řídí pouze dobrými mravy.

 

Úryvek z citačního manuálu, který zmiňujete, se vztahuje k pravidlům citování v odborném akademickém textu - jedná se tedy o výrazně odlišný typ díla i typ citování, než by přicházel v úvahu v případě Vaším čtenářem zamýšlené antologie textů. Taktéž nejde o výklad z hlediska autorského zákona, nýbrž o doporučení vztahující se k pravidlům akademické práce. Pro situaci, kterou popisujete, jsou tedy doporučení z manuálu bohužel irelevantní.

 

V textu Zákona č. 121/2000 Sb., § 31 ohledně použití citací čteme: "Do práva autorského nezasahuje ten, kdo a) užije v odůvodněné míře výňatky ze zveřejněných děl jiných autorů ve svém díle, b) užije výňatky z díla nebo drobná celá díla pro účely kritiky nebo recenze vztahující se k takovému dílu, vědecké či odborné tvorby a takové užití bude v souladu s poctivými zvyklostmi a v rozsahu vyžadovaném konkrétním účelem, c) užije dílo při vyučování pro ilustrační účel nebo při vědeckém výzkumu, jejichž účelem není dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu, a nepřesáhne rozsah odpovídající sledovanému účelu; vždy je však nutno uvést, je-li to možné, jméno autora, nejde-li o dílo anonymní, nebo jméno osoby, pod jejímž jménem se dílo uvádí na veřejnost, a dále název díla a pramen." (celý text zákona najdete např. na adrese: http://business.center.cz/business/pravo/zakony/autorsky/cast1h1.aspx).

Je třeba ovšem mít na paměti, že antologie textů je poněkud specifičtějším typem publikace, kde oprávněnost vymezení použitých výňatků jako "citace úryvků z cizích děl ve vlastním díle" je výrazně sporná (osoba, která antologii sestavuje, není jejím autorem, ale pouhým editorem).

 

V každém případě bychom Vašemu čtenáři doporučovali celou věc konzultovat nikoliv s knihovníky, nýbrž s právníkem.

Obor

Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

24.01.2017 08:10

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu