české právní dějiny

Text dotazu

Dobrý den,
zajímalo by mě jaké změny proběhly v oblasti obecného civilního práva ČSR 1918-1938.

Odpověď

Dobrý den,
změny v občanském právu během 1. republiky jsou velmi stručně zmíněny v knize:
* Kadlecová, Marta, Vlček, Eduard a Schelle, Karel. Několik kapitol z právních dějin. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1994. 129 s. Edice učebnic Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně; Č. 108. ISBN 80-210-0980-2.
Zde naleznete kapitolu: Pokus o novou kodifikaci občanského práva za první republiky. Výběrem z této kapitoly - nejprve byl přijat občanský zákoník z roku 1811 v novelizované podobě. Vznikl právní dualismus, který měl být vyřešen unifikací právního řádu. První desetiletí samostatné republiky bylo spíše ve znamení o unifikaci, teprve 30. léta  přinesla intenzivnější práci. Koncem roku 1930 vznikl návrh textu zákoníku a jeho důvodové zprávy, které ministerstvo spravedlnosti vydalo roku 1931 tiskem pod názvem Zákon, kterým se vydává všeobecný zákoník občanský, díl I. Text zákona, díl II. Důvodová zpráva. Osnova však byla hodně kritizována, ovšem práce na úpravách nijak výrazně nepostupovaly.  Vláda předložila poslanecké sněmovně Národního shromáždění osnovu pod názvem Vládní návrh zákona, kterým se vydává občanský zákoník (Praha, 1937). Ovšem opět převážily kritické hlasy. Jednání ve výborech Národního shromáždění začala váznout. Přišel rok 1938 a s ním mnichovský diktát a státoprávní změny druhé republiky, které zcela znemožnily jakoukoli unifikaci práva.  

Ke studiu Vám dále doporučujeme publikace, kde by požadované informace také mohly být obsaženy:
* Mayr-Harting, Robert a Dominik, Rudolf, ed. Soustava občanského práva. V Brně: Barvič & Novotný, 1922. xi, 242 s. Sbírka spisů právnických a národohospodářských; sv. 8.

* Schelle, Karel, ed. a Tauchen, Jaromír, ed. Civilní kodexy. 1. díl, Občanské zákoníky. Vyd. 1. Ostrava: Key Publishing ve spolupráci s The European Society for History of Law, 2010. 772 s. Právo. ISBN 978-80-7418-070-5.
Předmětová hesla: občanské právo - Československo Obsahuje též: Obecný zákoník občanský, zákon č. 946/1811 Sb.z.s. (ve znění k 1. lednu 1925) -- Občanský zákoník, zákon č. 141/1950 Sb. -- Občanský zákoník, zákon č. 40/1964 Sb. -- Občanský zákoník, zákon č. 40/1964 (ve znění k 1. lednu 1992) -- Občanský zákoník, zákon č. 40/1964 (ve znění k 29. červnu 2001)
Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/201102/contents/nkc20112158901_1.pdf

* Skřejpková, Petra, ed. a Soukup, Ladislav, ed. Antologie české právní vědy: (2. polovina 19. století až 30. léta století 20.). 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 1993. 302 s. ISBN 80-7066-697-8.

 * Vojáček, Ladislav, Schelle, Karel a Knoll, Vilém. České právní dějiny. 2., upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010. 694 s. ISBN 978-80-7380-257-8.
Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/201006/contents/nkc20102095163_1.pdf

* Malý, Karel a kol. Dějiny českého a československého práva do roku 1945. 4., přeprac. vyd., V nakl. Leges vyd. 1. Praha: Leges, 2010. 640 s. Student. ISBN 978-80-87212-39-4.
Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/201007/contents/nkc20102104746_1.pdf

Dále Vám doporučujeme využít knihovní katalogy a další informační zdroje, jejichž pomocí můžete nalézt další vhodné dokumenty pro Váš dotaz nebo konzultovat téma s právnickou knihovnou, která bude Vašemu dotazu relevantnější. 
Obecné zdroje:
* Online katalog Národní knihovny ČR (NKC) - http://aleph.nkp.cz/F/
* Souborný katalog ČR (SKC) - http://aleph.nkp.cz/F/
* Jednotná informační brána (JIB) - www.jib.cz

Oborové zdroje:
* Oborová brána pro právo - http://pravo.jib.cz/
 * Systém ASPI - dostupný pro registrované uživatele např. v NK ČR (http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_infozdr.php3)

Obor

Právo

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

07.12.2012 09:58

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu