centrální zásobení teplem

Text dotazu

Dobrý den. Dotazuji se na literaturu týkající se centrálního zásobení teplem, popřípadě teorii přirozeného monopolu. Zajímá mne literatura v pražských knihovnách. Děkuji!

Odpověď

Dobrý den, k tématu centralizovaného zásobování teplem jsme nalezli několik dokumentů, ve většině případů se však jedná o starší publikace:
1) 60 let centralizované dávky tepla v Ústí nad Labem: [Sborník]. -- Ústí nad Labem : ČSVTS : ESČ [Severočes. elektrárny], 1981. -- 144 s. : schémata, fot., grafy ; 30 cm
 
2) ČSVTS. Mezinárodní konference (Praha 1988) 7. mezinárodní konference centralizovaného zásobování teplem = 7. International District Heating Conference = 7. conférence internationale de chauffage urbain = 7. internationale Fernwärme-Konferenz = 7. meždunarodnajakonferencija po centralizovannomu teplosnabženiju : Praha 1988, ČSVTS... [aj.] : [Sborník referátů]. [Díl] 1, 2. Praha : Dům techniky ČSVTS, 1988 (Čes. Budějovice : JČT). -- 417 s.; S. 427-851: obr., tb., grafy, schémata ; 20 cm 
 
3) PROFOUS, Otakar. Analýza transportu tepla v sítích centrálního zásobování teplem. Plzeň : [s.n.], 1992. 216 s. : grafy, obr., progr., sch., ; 30 cm

4) ČSVTS. ČV. Energetická společnost. Celostátní konference (Praha 1983) Centralizované zásobování teplem rozptýlené zástavby : [Sborník přednášek] celost. konf.[poř.] ČV energetické společ. ČSVTS, Praha 1983 / Úvod Jiří Valášek. Praha : Dům techniky ČSVTS, 1983. -- 81 s. : obr., tb. ; 29 cm    
 
5) ČSVTS. Dům techniky. Ostrava. Seminář (198705) Koncepční a metodické řízení centralizovaného zásobování teplem : Sborník přednášek [ze semináře] Domu techniky ČSVTS Ostrava, květen 1987. Ostrava : Dům techniky ČSVTS, 1987. 124 s. :obr., tb., grafy ; 20 cm
 
6) ŠÍPAL, Jaroslav. Modelování dodávky tepelné energie do sítě centralizovaného zásobování teplem = Computer-based adaptive prediction of consumption in heat station networks : teze habilitační práce. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2008. -- 32 s. : il. ; 21 cm. -- (Teze habilitační práce). ISBN 978-80-7318-775-0
 
7) Připojování spotřebičů tepla na soustavy centralizovaného zásobování teplem : Seminář Pardubice 24.-25. dubna 1990, ČV Komitétu pro životní prostředí ČSVTS. Praha : Dům techniky ČSVTS, 1990. -- 127 s. : obr., schémata ; 29 cm. ISBN 80-02-00200-8
 
8) CIKHART, Jiří. Soustavy centralizovaného zásobování teplem : Určeno [též] stud. vys. a odb. škol / [Autor:] Jiří Cikhart a kol. Praha : SNTL, 1977 (Brno : Tisk 1). -- 525, [2] s. ; 4°.
 
9) CIKHART, Jiří. Spotřebitelská zařízení soustav centralizovaného zásobování teplem : Určeno pro posl. fak. strojní. Brno : VUT, 1974. 199 s. ; 4°. -- (Učební texty vys. škol)
 
10) NEZHODA, Jiří. Vliv zavádění opatření pro úsporu tepla na systémy centralizovaného zásobování teplem = Efficiency measures impact on district heating systems: autoreferát doktorské disertační práce. Ostrava : Katedra energetiky, VŠB-TU Ostrava, 2005. -- 29 s. : il. ; 21 cm. -- ISBN 80-248-0869-2
 
11) VLACH, Josef. Zásobování teplem a teplárenství [aj.] ; graf. úprava Zuzana Vejvodová. Praha : SNTL, 1989 (PG). -- 543 s. : obr., tb., grafy, schémata ; 25 cm
 
Záznamy výše uvedených publikací naleznete v elektronickém katalogu NK ČR - bázi NKC (http://sigma.nkp.cz/cze/nkc).
Literaturu věnující se pouze přirozenému monopolu jsme nenalezli, toto téma je však rozpracováno ve většině publikací týkajících se ekonomie, mikroekonomie nebo politické ekonomie. Např.
 
12) HOLMAN, Robert. Ekonomie. Praha : C. H. Beck, 2005. -- xxii, 709 s. : il. ; 25 cm. ISBN 80-7179-891-6
 
13) MUSIL, Petr et al. Ekonomie. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008.-- 412 s. : il. ; 23 cm. ISBN 978-80-7380-126-7
 
14) VLČEK, Josef. Ekonomie a ekonomika. Praha : ASPI, 2005. -- 559 s. : il. ; 21 cm. ISBN 80-7357-103-X
 
15) PAVELKA, Tomáš. Mikroekonomie. Praha : Vysoká škola ekonomie a managementu, 2008. -- 293 s. : il. ; 30 cm. ISBN 978-80-86730-37-0
 
Pro vyhledání dalších informací můžete také využít bibliografickou článkovou databázi ANL - Články v českých časopisech, novinách a sbornících (http://sigma.nkp.cz/cze/anl), články si můžete vyhledat zadáním spojení central? and zásob? and tepl? do pole předmět. K tématu přirozeného monopolu lze využít klíčová slova přirozen? and monopol?. Znaménko ? rozšiřuje zadaný výraz o jeden a více znaků.
 
Jelikož Národní knihovna ČR má právo povinného výtisku (vydavatelé jsou povinni knihovně odevzdat 2 výtisky od každé vydané publikace), domníváme se, že náš fond je vcelku úplný. Z dalších pražských knihoven však můžete využít služeb zejména Knihoven ČVUT (http://www.cvut.cz/informace-pro-studenty/knihovny-cvut), pro získání informací o teorii přirozeného monopolu pak zejména knihovny zaměřené na obor ekonomie - Centrum informačních a knihovnických služeb VŠE v Praze
(http://ciks.vse.cz/) nebo knihovnu CERGE-EI (http://www.cerge.cuni.cz/library/default.asp).

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

12.03.2009 15:53

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu