celoživotní vzdělávání

Text dotazu

Dobrý den, zajímal by mě rozdíl mezi celoživotním vzděláváním, celoživotním učením, distančním vzděláváním a vzděláváním dospělých. Děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den, publikace
PRŮCHA, Jan; WALTEROVÁ, Eliška; MAREŠ, Jiří. Pedagogický slovník. 4., aktualiz. vyd. [i.e. Vyd. 5.]. Praha : Portál, 2008. 322 s. ISBN 978-80-7367-416-8

definuje takto následující pojmy:

* Celoživotní učení/vzdělávání - angl. lifelong learning/education; reccurent education; česky též permanentní vzdělávání.
V posledních desetiletích se ve vzdělávací politice v celosvětovém měřítku prosazuje koncepce, že se lidé musí učit a vzdělávat v průběhu celého života. Nejde přitom o prodloužení povinné školní docházky či rozšíření stávajících vzdělávacích systémů, ale zásadně o nový pohled na roli vzdělávání pro jednotlivce a veškeré lidstvo. Ekonomické a jiné důvody vedou k tomu, aby se vzdělávání stávalo dostupným pro všechny občany, v kterémkoli věku a to v souladu s jejich potřebami a zájmy. K tomu je nutno vytvářet motivaci lidí k celoživotnímu vzdělávání. Předpokládá se, že idea celoživotního učení/vzdělávání se bude uskutečňovat v dlouhodobé perspektivě, ve směru k učící se společnosti. K realizaci této ideje dnes významně přispívají různé formy dalšího vzdělávání a vzdělávání dospělých.
Těmto trendům je dnes věnováno mnoho dokumentů UNESCO, OECD, EU, Rady Evropy, atd. V ČR je součástí Národního programu rozvoje vzdělávání.

* Distanční vzdělávání - forma studia zprostředkovaná médii (telefon, rozhlas, televize, počítač, zvláště internet, el. pošta, atd). Je založeno na samostatném studiu účastníků, řízeném specializovanou institucí, bez prezenčního kontaktu studujících s vyučujícími. Výuku zajišťují speciálně připravené učební materiály (výukové balíčky) a jiné metody studijní podpory a hodnocení, umožňující individuální přístup (komentáře a podpora lektorů, tutorů a konzultantů). Formy distančního vzdělávání se využívají v systému otevřené univerzity a také v kombinovaném studiu. V ČR působí od r. 1995 Národní centrum distančního vzdělávání při Centru pro studium vysokého školství v Praze.

* Vzdělávání dospělých - angl. adult education, obvyklý český ekvivalent je výchova a vzdělávání dospělých. Termín pokrývá širokou oblast jednak edukačních procesů (učení dospělých osob a na ně zaměřené vyučování), jednak institucí, programů, způsobů řízení a podpůrných aktivit tvořících dohromady systém zabezpečující jiné než formální vzdělání. Dnes se vzdělávání dospělých realizuje v neobyčejně intenzivním rozvoji profesně orientovaného vzdělávání: odborné vzdělávání, programy podnikového vzdělávání, školení za účelem zvýšení nebo prohloubení kvalifikace a rekvalifikace, aj. Součástí vzdělávání dospělých jsou také způsoby neformálního vzdělávání, zejm. otevřené univerzity, univerzity třetího věku, aj. Ve vzdělávání dospělých se uplatňuje distanční vzdělávání a korespondenční studium, lze sledovat
vzestup této formy vzdělávání. Vzdělávání dospělých je dnes také principem vzdělávací politiky všech zemí vzhledem k jeho závažnosti pro pracovní trh, kulturní a vědecký rozvoj. V ČR je vědecká teorie o vzdělávání dospělých rozvíjena v rámci andragogiky.

Další informace naleznete také na webové stránce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy www.msmt.cz , konkrétně např:
* http://www.msmt.cz/vzdelavani/dokumenty-o-dalsim-vzdelavani-a-celozivotnim-uceni
* http://www.msmt.cz/dokumenty/bila-kniha-narodni-program-rozvoje-vzdelavani-v-ceske-republice-formuje-vladni-strategii-v-oblasti-vzdelavani-strategie-odrazi-celospolecenske-zajmy-a-dava-konkretni-podnety-k-praci-skol .

Obor

Výchova a vzdělávání

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

13.11.2008 11:03

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu