Bylo na Tridentském koncilu rozhodováno o tom, zda má žena duši?

Text dotazu

Dobrý den, na internetu jsem se dostal k protichůdným informacím. Pakliže zní odpověď na otázku kladně, rád bych ještě věděl, jak bylo rozhodnuto? Někteří tvrdí, že je to celé mýtus.. .
Pokud se jednoznačné odpovědi nedoberete ani vy, byl bych rád, kdybyste mě aspoň na nějaký informační zdroj nasměrovali.
Mnohokrát vám děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

rádi bychom odpověděli na Váš dotaz, zda "Bylo na Tridentském koncilu rozhodováno o tom, zda má žena duši?"

Tridentský koncil reagoval obranou uvnitř církve na vzniklou reformaci, kterou vyvolal Martin Luther ve Svaté říši římské. Aby římskokatolická církev mohla fungovat dál a bránit se těmto vlivům, musela se sama obrodit a vyřešit otázky, které reformace vyvolala.

Tridentský koncil trval s přestávkami 18 let a byl rozdělen do 3 fází: 1. fáze trvala 1545 - 1548, 2. Fáze 1551 - 1552, 3. Fáze 1562 - 1563.

Na počátku byl rozpor o přístup k reformě mezi císařem a papežem. Císař prosazoval reformu a opětné sjednocení s protestanty. Papež si přál vyjasnění dogmatických otázek. Nakonec se dohodli, že se o těchto otázkách bude projednávat současně.

 

Na koncilu se probíraly ve zkratce tyto otázky:

Na koncilu se jednalo o nauce o dvou pramenech víry - Písmu a tradici, o zamítnutí překladu Bible do národních jazyků a díky tomu se upravil její latinský překlad, o dědičném hříchu (zde se řeší otázka křtu) a o následném ospravedlnění, byla také probírána otázka spásy. Dále se jednalo o ujasnění mše - eucharastii a mešní oběti - byla definována reálná přítomnost Ježíše Krista v transsubstanciaci (přeměna vína a chleba v tělo a krev Krista při přijímání svátosti mše), přičemž byl zdůrazněn charakter absoluce (tj. rozhřešení hříchů), ušní zpovědi a dostiučinění. Probíralo se svěcení kněžstva, s tím spojené zřizování seminářů, které měly vyučovat sjednocené výklady víry. Novým přínosem koncilu bylo provádění vizitací ve správních oblastech. Byl ujasněn svátostný charakter manželství (kdy bylo probíráno, jak zabránit jeho tajnému uzavírání). Dále se jednalo o očistci, odpustcích, úctě světců a svatých ostatků a o užívání obrazů. Také vznikly nové řeholní útvary, z nich nejvýznamnější byl jezuitský řád (Tovaryšstvo Ježíšovo). 

 

 To vše v kontextu reagující na postupující reformaci, žádná z těchto otázek se netýkala ženské duše.

 

Teologické otázky týkající se ženy jsou mnohem složitější a rozmanitější a zasloužily by si více prostoru, tudíž vybereme pouze části týkající se Vašeho dotazu.

Příklady negativních informací, interpretací či vyjádření o ženě zahrnuté v církevní historii, na jakém základě by mohl být původ Vašeho dotazu:

Názor o méněcennosti ženy vznikl již při interpretaci jejího stvoření z boku muže, nebo o její účasti při prvním hříchu, kdy Eva podala Adamovi zakázané jablko.

Další interpretace o nižším postavení ženy mohou vycházet z učení sv. Pavla. Jde o poddanost v dějinách velmi zneužívanou. V myšlení svatého Pavla je žena poddána svému manželu, jako církev je podřízena Kristu (Ef 5,22-24). Je to situace podřízenosti odlišná: jenom když manžel skutečně reprezentuje Pána a je připraven dát svůj život za svou ženu - v úplném a vzájemném darování sebe sama a ve službě Božímu království.

Nejextrémnějšími příklady jsou vyjádření, že muž je pánem či hlavou ženy, nebo že žena má v církvi mlčet. 

Tyto informace však nikdy nebyly podklady pro teologii, ani je nenaleznete v církevních textech. Ženy mohou přijímat všechny církevní svátosti kromě svěcení, tj. křest, biřmování, eucharistie, pokání, poslední pomazání, manželství; a účastní se mší, jichž - podle výkladu - by se bez duše nesměly účastnit.

 

 

 

 

Použité zdroje

BOCK, Gisela. Ženy v evropských dějinách: od středověku do současnosti. Vyd. 1. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2007. 381 s. Utváření Evropy; sv. 11. ISBN 978-80-7106-494-7.

EVDOKIMOV, Pavel Nikolajevič. Žena a spása světa. Vyd. 1. Olomouc: Refugium Velehrad-Roma, 2011. 334 s. Studie; 31. ISBN 978-80-7412-066-4.

FRANZEN, August, FRÖHLICH, Roland a SMÉKAL, Bedřich. Malé dějiny církve. Překlad Bedřich Smékal a Marta Rynešová. 3., dopl. a rozš. vyd. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2006. 398 s. Studium; sv. 1. ISBN 80-7195-082-3.

FRÖHLICH, Roland. Dva tisíce let dějin církve. Překlad Ondřej Bastl a Tomáš Bastl. Vyd. 2. Praha: Vyšehrad, 2008. 303 s. Teologie. ISBN 978-80-7021-964-5.

KADLEC, Jaroslav. Dějiny katolické církve. Vyd. 3., přeprac. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 1993. 3 sv. (209, 301 s., s. 302-499). ISBN 80-7067-285-4.

ŘÍČAN, Rudolf a MOLNÁR, Amedeo. 12 století církevních dějin. 2., revid. vyd. Praha: Ústřední církevní nakladatelství, 1989 [i.e. 1990]. 537 s. Studijní texty Komenského Evangelické bohoslovecké fakulty v Praze. ISBN 80-7017-060-3.

SCHATZ, Klaus. Všeobecné koncily: ohniska církevních dějin. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2014. 338 s. ISBN 978-80-7325-345-5.

Pokud si o této tématice budete chtít přečíst více, můžete zvolit literaturu výše zmíněnou, nebo si přečíst další tituly:

MÜLLER, Gerhard Ludwig. Dogmatika pro studium i pastoraci. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2010. xxxv, 888 s. Teologie. ISBN 978-80-7195-259-6.

Dokumenty tridentského koncilu: latinský text a překlad do češtiny. Překlad Ignác Antonín Hrdina. Vydání první. Praha: Krystal OP, s.r.o., 2015. 335 stran. ISBN 978-80-87183-75-5.

Obor

Filozofie a náboženství

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

18.07.2016 17:51

Jan píše:
Pátek 05.04.2019 17:32
Děkuji za odpověď.
Ve vyjmenování svátostí mi chybí svátost biřmování. Moc nechápu, jakto. že se žena podílí na všech sedmi svátostech. tedy i svěcení. A navíc současně s manželstvím.
Můžete mi to prosím vysvětlit?
DĚKUJI!
PSK - admin píše:
Středa 10.04.2019 09:42
Dobrý den,

děkujeme za upozornění, mezi uvedenými svátostmi opravdu chybí biřmování, výčet svátostí by tedy byl následující: křest, biřmování, eucharistie, pokání, poslední pomazání, svěcení a manželství.
V křesťanském společenství je od počátku dáno, že ženy mají nesmrtelnou duši, jsou otevřené věčné spáse, mohou s plody do věčnosti přijímat svátosti a milosti a že i skrze ně promlouvá k církvi samotný Duch svatý. Jediná svátost je ženám odepřena, a to svátostné svěcení. Tuto informaci máme v odpovědi uvedenou nepřesně a text upravíme.

Předpoklad, že si Ježíš, který je pro křesťany Kristem, sám nevyvolil mezi apoštoly ženy, slouží dodnes jako hlavní argument tomu, proč ženy nemohou vykonávat v římskokatolické církvi žádné řídící funkce, proč ženy nemohou přijímat kněžské nebo dokonce biskupské svěcení.
Zákaz svěcení žen platí v pravoslavné a římskokatolické církvi. Metodistická církev jako první církevní společenství zvolila v roce 1980 do svého čela biskupku. Anglikánská církev v USA následovala v roce 1989 a luterská evangelická církev v Německu v roce 1992. Českobratrská církev evangelická ordinuje (tedy povolává do služby farářky) ženy od roku 1953, čímž se stala teprve druhou církví v Československu, kde ženy tuto možnost měly. Jen o pár let dřív začala udělovat ženám svěcení Církev československá husitská.
Přesto se dnes žena může v římskokatolické církvi uplatňovat mnohými způsoby, nejčastěji je pastorační asistentkou, zpívá na kůru či pomáhá při liturgii. Ženy mohou provádět katecheze, vést duchovní rozhovory, vyučovat náboženství, připravovat na přijetí svátostí, ale i pracovat v kanceláři či starat se o vedení účetnictví. Je tedy mnoho způsobů, jak mohou ženy naplnit svůj život službou v církvi, aniž by musely vstupovat do řeholních řádů.

Pokud by Vás tato problematika více zajímala, můžeme Vám k dalšímu studiu doporučit několik článků:

* KOLÁŘOVÁ, Marie. Žena v církvi z pohledu kanonického práva. Revue církevního práva [online]. 2007, 13 (3), s. 216-231 [cit. 2019-04-10]. ISSN 1211-1635. Dostupné z: http://spcp.prf.cuni.cz/30-41/38-cele.pdf
 * https://www.vira.cz/texty/otazky-a-odpovedi/sveceni-zen
* http://www.christnet.eu/magazin/clanek.asp?clanek=2676
* https://www.vaticannews.va/[…]eni-zen-je-definitivni.html

Použité zdroje:

* PETRÁČEK, Tomáš. Evangelium, církev a žena: několik tezí k postavení ženy ve středověkém křesťanstvu. In: Církev, žena a společnost ve středověku: sv. Anežka Česká a její doba. Ústí nad Orlicí: Oftis spolu s Biskupstvím královéhradeckým - Diecézním teologickým institutem za podpory FF UHK, 2010. s. 85. ISBN 978-80-7405-082-4. Dostupné také z: http://kramerius5.nkp.cz/[…]/uuid:316a0000-5dab-11e6-95c7-005056825209

* KÜNG, Hans. Žena v dějinách křesťanství. Překlad Petra Švecová. Vydání první. Praha: Vyšehrad, 2017. 130 stran. Teologie. ISBN 978-80-7429-808-0. Obsah: https://www.obalkyknih.cz/file/toc/265871/pdf

* MÜLLER, Gerhard Ludwig. Dogmatika pro studium i pastoraci. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2010. s. 655. ISBN 978-80-7195-259-6. Dostupné také z: http://kramerius5.nkp.cz/[…]/uuid:1be5d520-0dbc-11e8-bdb0-005056827e51

* https://is.cuni.cz/webapps/zzp/download/120159196
* https://www.e-cirkev.cz/[…]/index.htm
Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu