branná povinnost, odvod a narukování pro ročníky narození 1908

Text dotazu

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, v jakém věku a roku (které by odpovídalo roku jeho narození) musel můj děda, narozený v lednu 1908 narukovat - kdy mu začala branná povinnost, kdy asi musel k odvodu a kdy asi měl nástup na vojenskou službu. Jeho písemnosti byly ve VHA skartovány.

     Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

pravidla pro odvody a dobu trvání povinné vojenské služby byly po roce 1920 následující:

 

"Výkon branné povinnosti

(...) branná povinnost je všeobecná a nutno ji vykonati osobně. Podléhají jí všichni českoslovenští občané od 20 do 50 let. Dobrovolníkům může být povolen vstup od 17 let. Za války může president republiky nařídit předčasný odvod 18- a i 19letých mladých mužů a opětný odvod starších ročníků a přidržení k válečné službě členů spolků, které pěstují vojenský výcvik, od 17 do 60 let.

 

Odvodní povinnost

počíná 1. lednem v roce, v němž občan dosáhne 20 let, a končí 31. prosincem roku, v němž dosáhne stáří 22 let. Pro ty, kteří nesplní odvodní povinnost, trvá až do 50 let. Příslušníci téhož roku narození jsou povinni dostaviti se k odvodu ve třech za sebou jdoucích letech, pokud nebyli odvedeni již v 1. neb v 2. roce, takže v každém roce jsou povolány k odvodu zároveň 3 ročníky. Ministerstvo národní obrany může však povolat k odvodu pouze 1 nebo 2 nejstarší ročníky. Hlavní odvody jsou zpravidla v sídle okresního politického úřadu v době od 1. března do konce května. Osoby, které se nemohly dostavit k těmto odvodům, zúčastní se podle potřeby odvodů dodatečných u doplňovacích okresních velitelství. Podle výsledku lékařské prohlídky je branec klasifikován značkou A (schopen bez vady k řadové službě) В (schopen s vadou k pomocným službám) а С (neschopen). Na základě lékařské klasifikace je pak branec bud odveden, neodveden neb je jeho odvod odročen na příští rok. Do odvodního rozhodnutí není opravného prostředku. Dobrovolně se může podrobit odvodu u okresního doplňovacího velitelství ten, komu byl povolen dobrovolný vstup do československé branné moci."

(Malypetr, Jan, 1938, s. 187)

 

"Délka prezenční služby byla vzhledem k proměnlivosti vnitropolitické i zahraniční situace několikrát změněna. Branný zákon z 19. března (č. 193/1920 z. a n.) v § 17 stanovil bez dalších výkladů, že prezenční služba je stanovena na čtrnáct měsíců. V přechodných ustanoveních tohoto zákona najdeme § 61, který určil, že odvedenci v roce 1920-1922 jsou povinni po vykonání normální prezenční služby setrvat v další činné službě po dobu deseti měsíců (v součtu tedy dva roky) a odvedení v roce 1923-1925 po dobu čtyř měsíců (v součtu tedy osmnáct měsíců). Osmnáctiměsíční prezenční služba byla zákonem č. 51/1927 Sb. z. a n. prodloužena i brancům odvedeným v roce 1926 a později. Teprve zákon č. 66/1932 Sb. z. a n. vyslovil, že branci odvedeni v roce 1933 nebo později absolvují již jen čtrnáctiměsíční službu."

(Talár, Josef, 2012, s. 24)

 

Použité zdroje

* MEDEK, Rudolf a Silvestr BLÁHA. Dvacet let československé armády v osvobozeném státě: [1918-1938. V Praze: Svaz čs. důstojnictva, 1938. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/[…]/uuid:670d4f00-6de5-11e2-bb2a-005056827e51

* MALYPETR, Jan, František SOUKUP a Jan KAPRAS. Armáda a národ. V Praze: Národní rada československá v nakladatelství L. Mazáč, 1938. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/[…]/uuid:f4832aa0-4947-11e4-8113-005056827e52

* TALÁR, Josef. Vývoj vojenské správy na našem území. Balkalářská práce, 2012: https://is.muni.cz/[…]/Vyvoj_vojenske_spravy_na_nasem_uzemi.pdf

* https://www.noveaspi.cz/pro[…]e-presencni-sluzby-vojenske

* http://ftp.aspi.cz/opispdf/1920/041-1920.pdf

* https://www.epravo.cz/vyhle[…]1&IdPara=1&ParaC=2.

Obor

Politické vědy. Vojenství

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

27.01.2020 08:00

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu