Berní rula Podbrdska nebo podobné spisy

Text dotazu

Dobrý den, potřebovala bych se dozvědět co nejvíce
o obci Prostřední Lhota - Farní úřad Starý Knín. Můžete mi poradit co
nejstarší záznamy o obyvatelstvu.

Odpověď

Dobrý den,

z pramenů, které vyšly tiskem, můžete kromě Berní ruly Podbrdska použít i Soupis poddaných podle víry z roku 1651:

* Soupis poddaných podle víry z roku 1651. Berounsko. Praha : Národní archiv, 2007. s. 166-167. ISBN 978-80-86712-444.

Bohužel se nám v dostupných databázích nepodařilo nalézt žádný článek či knihu, které by podrobněji popisovaly historii Prostřední Lhoty ve spojení s bližšími informacemi o jejích obyvatelích. Historické údaje o obyvatelstvu Prostřední Lhoty bude, dle našeho názoru, nutné hledat spíše v dobových dokumentech, které jsou uložené v archivech. Od roku 1651 jsou dochovány matriky narozených, oddaných a zemřelých staroknínské farnosti, tyto matriky jsou uložené ve Státním oblastním archivu v Praze (http://www.soapraha.cz/index.php?lang=cze&archiv=1&page=informace-pro-badatele). Ve Státním okresním archivu Příbram

http://www.soapraha.cz/index.php?archiv=12)  jsou např. soupisy duší pro staroknínskou farnost z let 1827-1868 (fond Farní úřad Starý Knín).

Prostřední Lhota patřila od roku 1636 ke Starému Knínu, který byl od

20.12.1669 až do 20.století součástí majetku Rytířského řádu křižovníků s červenou hvězdou. Další informace o Prostřední Lhotě a jejích obyvatelích by tedy mohly být obsaženy ve Státním oblastním archivu v Praze ve fondu "Velkostatek Starý Knín". Součástí fondů velkostatků

(http://www.genea.cz/informace/badani-v-archivu/velkostatky/) většinou bývají např. tzv. gruntovní knihy, které předcházely novodobým pozemkovým knihám a zachycovaly poddanský nemovitý majetek. V Národním archivu (http://www.nacr.cz)  jsou také uloženy dokumenty výše zmíněného řádu křižovníků (fond Křížovníci s červenou hvězdou - generalát a konvent, Praha). V řádovém archivu byla podle článku z roku 1932 uložena tzv. dílčí cedule staroknínského statku z roku 1632 nazvaná Rozdělení statku staroknínského (v roce 1932 měla označení St. K. 1632). V tomto roce učinil Václav Vratislav z Mitrovic, tehdejší majitel Prostřední Lhoty, poslední pořízení a svůj majetek rozdělil mezi své syny. Na zmíněné dílčí ceduli jsou mimo jiné uvedeny informace o staroknínském statku, jmenováno je i 17 poddaných z Prostřední Lhoty. Domníváme se, že v současné době by tento dokument mohl být uložen v Národním archivu ve výše zmíněném fondu.

Před rokem 1669 střídala Prostřední Lhota poměrně často své majitele.

Vesnici v roce 1335 založil na popud Jana Lucemburského knínský měšťan Kuncman Hochinstolen, vesnice tak nesla jméno po svém zakladateli Kuncmanova Lhota. Zápis ze 4.12.1335 o založení vesnice naleznete v latině na

http://147.231.53.91/src/index.php?s=v&cat=8&bookid=196&page=97  a http://147.231.53.91/src/index.php?s=v&cat=8&bookid=196&page=98 , velmi stručný výtah z tohoto textu v češtině pak uvádí např. A.Sedláček v knize "Paměti a doklady ...". V roce 1365 ji Karel IV. postoupil Slovanskému klášteru. V roce 1419 ves vlastnil Nedamíř z Knína, který však v tomtéž roce zahynul jako kališník při střetu husitů s královskými. Ves připadla na základě práva odúmrti panovníkovi a často byla zastavována. V roce 1549 ji k Mníšku získal Václav Vratislav z Mitrovic, dále byl jejím majitelem Vratislav ml. z Mitrovic a v roce 1601 ji spolu se Zábornou Lhotou za 35 000 grošů koupil Jan mladší Bechyně z Lažan a na Netlucích. Adam Bechyně na Korkyni ves prodal v roce 1625 Václavu Vratislavu z Mitrovic na Starém Kníně. Ves dostal syn Štěpán z Mitrovic a v roce 1647 jeho bratr Petr Arnošt, který ji v roce 1669 prodal i se Starým Knínem již zmíněnému Rytířského řádu křižovníků s červenou hvězdou.

Před rokem 1636 patřila Prostřední Lhota např. k Mníšku nebo k Netlukám, je tedy možné, že by informace k této vsi mohly být obsaženy i v archivních fondech vztahujících se k těmto lokalitám. Ve Státním oblastním archivu v Praze je např. uložen fond velkostatku Mníšek (fond Velkostatek Mníšek pod Brdy), v Národním archivu pak naleznete dokumenty spojené s činností Emauzského kláštera (fond Benediktini - klášter Emauzy, Praha). Bohužel nedokážeme odhadnout, do jaké míry je tento náš předpoklad reálný. Více informací byste zjistila z inventářů, které jsou k fondům zpracovány, poradit by Vám mohli i přímo pracovníci jednotlivých archivů. Základní informace o všech zmíněných archivních fondech naleznete v databázi Archivní fondy a sbírky v České republice (http://www.mvcr.cz/clanek/archivni-fondy-a-sbirky-v-ceske-republice.aspx),

ve vyhledávacím formuláři stačí do pole "Název fondu (sbírky)" zadat názvy jednotlivých fondů.

použitá literatura:

* HRADEC, Jos. Statek ve Starém Kníně. Od Karlova mostu : zprávy z Řádu křižovníků s červenou hvězdou. 1932, roč. V, s. 87-93.

* TOMEK, Václav Vladivoj. Dějepis města Prahy. Díl 3. W Praze : František Řivnáček, 1875. s. 107-108. Volně dostupné v digitální knihovně Kramerius -

http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/10699444

* SEDLÁČEK, August. Místopisný historický slovník Království Českého. Praha : Argo, 1998. s. 523. ISBN 80-7203-099-X.

* Památník okresu Dobříšského. Na Dobříši : Nákladem okresu Dobříšského, 1898. s. 158-161. Volně dostupné v digitální knihovně Kramerius - http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/20996620

* VALENTA, Josef. Paměti král. zlatohorního města Novéh Knína ...

Dubno-Příbram : František Jech, 1932. 255 s. Volně dostupné na http://mesta.obce.cz/mool-vol/dokumenty2.asp?id_org=10763&id=1031&vol_stavzobrazeni=2 

* SEDLÁČEK, August. Paměti a doklady o staročeských mírách a váhách. Praha :

Česká akademie věd a umění : Bursík a Kohout [distributor], 1924. s. 170.

(Rozpravy České Akademie věd a umění ; tř. 1, č. 66). Částečně volně dostupné na http://books.google.com/books?id=nEJFAAAAYAAJ&q=Kuncmanovi+Hochinstolen&dq=Kuncmanovi+Hochinstolen&hl=cs&ei=iFW9TPHkA8uUswa445itDQ&sa=X&oi=book_resuuncmanovi+lt&ct=result&resnum=1&ved=0CCkQ6AEwAA

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

04.11.2010 16:02

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu