Berní rula

Text dotazu

Dobrý den.

Snažil jsem se dobrat konkrétní informace z edice Berní ruly, pokud se týká
dn. obce Liščí v okr. Klatovy poblíž dn. Chudenína a dostal jsem se do
patové situace.
Tato obec (Fuxperk, Fuxberg, Fuchsberg apod.)nepochybně náležela k panství
Újezd u Sv. Kříže v držení rodu Lammingerů, konkrétně pod pol. č. 16 v té
době majitel Wolf Fridrich, avšak zde uváděná osada Neubeu Fuchsberg
(později Liščí Hora, viz pol. 402-3 "BR") je evidentně jinou osadou poblíž
dn. Hostouně. Toto vyplývá z poznámek edice "BR" s tím, že mnou myšlený
Fuxberg byl pro tohoto držitele panství zaknihován až v r. 1652. Z týchž
poznámek vyplývá, že v r. zř. v období r. 1672-80 (resp. i pro období
1713-20) byla pro Plzeňský kraj zpracována revize "BR" a zde, zř. ve svazku
35, jsou uvedeny ty mnou hledané údaje. Tato revize však na rozdíl od "BR"
zř. není publikačně zpracována a jedná se pro mě nepřístupnou archválii.

A teď k mé otázce :
Existují, prosím, nějaké obecněji dostupné publikace, z nichž by bylo možno,
podobně jako z edice "BR", získat za toto období až do časové hranice
Tereziánského katastru, kde již údaje jsou editovány, informace anebo si je
poskládat o jménech místních hospodářů, jimi obdělávané půdě, počtu dobytka
apod.? Existuje s týmž věcným zadáním ev. i nějaká možnost pro mě jakožto
laika, popř. s dopomocí, se blíže seznámit s archivními údaji revizí "BR" a
pořídit si výpisy?

Odpověď

Dobrý den,

omlouváme se za opožděnou odpověď. Berní rula ve svazku "Popis Čech R.1654"
uvádí u obce jménem Fuchsberg několik možností:

Fuchsberg
- soudní okres Hostouň, viz Liščí Hora - Berní rula Plzeňsko 43
- soudní okres Nýrsko, viz Liščí
- soudní okres Vrchlabí, viz Liščí Kopec - ves není v Berní rule uvedena

Fuchsberg neboli Liščí hora byla v době Berní ruly součástí panství Svatokřížského přináležejícího Volfovi Fridrichovi z Lamingu. Vesnice Fuchsberg neboli Liščí patřila v téže době do panství Kout a Zahořany přináležejícího Anně Alžbětě hraběnce Cratzové [Kracové] z Scharfsteina. V Berní rule byla ves Fuchsberg/Liščí opominula, podrobnější informace by měly být uvedeny v 23.svazku Berní ruly, strana či záznam  155, tento svazek momentálně nemáme k dispozici.

Vývoj obou panství včetně změn v jejich držení je podrobně popsán v "Průvodci po archivních fondech". I podle tohoto zdroje náležela vesnice Liščí (část obce Chudenín, okres Klatovy) k Velkostatku Kout na Šumavě - Trhanov a ves Liščí Hora (část obce Rybník, okres Domažlice) k Velkostatku Újezd Svatého Kříze. Domníváme se, že nejvíce informací ať již k Liščí nebo k Liščí Hoře byste mohl nalézt právě ve fondech obou velkostatků. Ve fondu Velkostatku Kout na Šumavě - Trhanov jsou uloženy např. gruntovní knihy pro jednotlivé obce z let 1604-1882, v gruntovních knihách bývá uváděn majetek přináležející k jednotlivým statkům, chalupám. Z popisu obou fondů v "Provodci po archivních fondech" si zároveň můžete udělat i představu o dalších možnostech využití těchto archivním materiálů.
Fondy obou velkostatků jsou uloženy ve Státním oblastním archivu v Plzni (http://www.soaplzen.cz/), stručný popis fondů je uveden v i databázi Archivní fondy a sbírky v České republice (http://www.mvcr.cz/clanek/archivni-fondy-a-sbirky-v-ceske-republice.aspx),
do pole Místo vzniku fondu stačí zadat Újezd Svatého Kříže nebo Kout na Šumavě.

K panství Újezd Svatého Kříže jsme v Bibliografické databázi Historického ústavu AV ČR v.v.i. (http://biblio.hiu.cas.cz) např. nalezli těchto několik
článků:
* HOFMANN, Gustav. Panství Újezd Svatého Kříže ve světle přiznání k dani z hlavy z roku 1691. Výroční zpráva Okresního archivu Domažlice. 1986, IX, s.
36-47. Obsahuje sumární údaje pro panství, odkazy na archivní prameny.
* HOFMANN, Gustav. Lesy na panství Újezd Svatého Kříže  v letech 1606-1637.
Minulostí Západočeského kraje. 1997, XXXII, s. 107-133. ISBN 80-86067-08-4.
V tomto článku je uvedeno, že k poměrně malému statečku  přikoupil r. 1596 Volf Jáchym Lamingen z Albernreuthu se svými synovci od přimdského panství vesnice Liščí Horu,  Bystřici a Hammersbruun.
* HOFMANN, Gustav. Chov dobytka v poddanských hospodářstvích na panství Újezd Svatého Kříže r. 1777. Výroční zpráva Okresního archivu Domažlice.
1988, X, s. 25-36.

Prošli jsme rejstřík Soupisu poddaných podle víry pro Plzeňsko-Klatovsko, ale bohužel obce Fuchsberg, Liščí ani Liščí Horu jsme zde nenalezli. Tento soupis je velmi často užíván právě pro potřeby genealogů, neboť obsahuje jména obyvatel jednotlivých měst a vsí. Pokud byste měl zájem, můžete si vydané svazky Soupisu poddaných podle víry prostudovat ve Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje (http://www.svkpl.cz), zde by Vám kolegové zajisté poradili i jak postupovat při hledání další vhodné literatury. Obáváme se však, že nejvíce informací o obyvatelích Liščí a Liščí Hory bude uloženo v originálních dokumentech, tj. vedle gruntovních knih v matrikách, různých soupisech poddaných, sirotčích knihách atd. Tyto dokumenty jsou všechny uloženy v archivech.
Je možné, že se obci Liščí již v minulosti nějaký historik či genealog zabýval. Obecně Vám pro vyhledávání literatury můžeme doporučit Elektronický katalog Národní knihovny - bázi NKC (http://sigma.nkp.cz/cze/nkc), který obsahuje záznamy o české literatuře od roku 1900 a starší údaje jsou průběžně doplňovány. Pro oblast české historie existuje  Bibliografická databáze Historického ústavu AV ČR v.v.i. (http://biblio.hiu.cas.cz), která zpracovává i rejstříky Českého časopisu historického, v minulosti vycházela i regionální článkové bibliografie Západočeského kraje
(http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_clanky_bib_regionalni.htm) atd.
Existuje tedy poměrně velké množství zdrojů, kde by bylo možné takového texty vyhledávát, bohužel samotné hledávání v těchto zdrojích je časově velmi náročné. 

použitá literatura:
* DOSKOČIL, Karel. Berní rula. 2, Popis Čech R.1654 : souhrnný index obcí, osad a samot k berní rule. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1953.
2 sv.
* Průvodce po archivních fondech (Státní oblastní archív v Plzni). Sv. 3.
Praha : Archivní správa ministerstva vnitra ČSR, 1976. s. 82-83, 257-263.
* ZAHRADNÍKOVÁ, M. Soupis poddaných podle víry  z roku 1651.
Plzeňsko-Klatovsko. Praha : Státní ústřední archiv v Praze, 2003. 2 sv. ISBn 80-86712-01-X.

Obor

Informace o vydaných dokumentech

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

02.03.2010 09:20

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu