Autorský zákon a fanfiction

Text dotazu

Dobrý den, zajímalo by mě, jak jsou z hlediska autorského zákona ošetřeny fanfikce, tedy díla, která tvoří fanoušci na základě již existujících děl. Porušuji zákon, když jsem například fanoušek příběhů o Harrym Potterovi a na svém blogu píšu povídku založenou na těchto příbězích (tj. využívám postavy a prostředí, které vymyslela J.K. Rowlignová)? Někde jsem četla, že se v tomto případě jedná o porušení autorských práv, ale že původní autoři toto sdílení podporují, protože fanfikce pomáhají ke zviditelnění původních děl. Je to pravda? Děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

otázka vztahu fanfikcí a autorského zákona je poměrně komplikovaná.


Autorský zákon chrání nejen samostatné dílo jako celek, ale i jeho jednotlivé části, jména a názvy postav, věcí i název díla.

Původními autorskými díly jsou filmové scénáře, literární díla (knihy) i počítačové programy a hry.

Pokud při vytváření vlastního díla užíváte k tvůrčí inspiraci knihy, filmy, hudbu nebo počítačové hry, musíte mít na paměti, že tato inspirace může představovat vytěžení vyjmenovaných děl s vlastní nezávislou autorskoprávní ochranou. Vytěžením se rozumí proces, kdy je příslušné dílo s nezávislou autorskoprávní ochranou přejato bez jakýchkoliv změn, anebo tvůrčím způsobem pozměněno za podmínky, že bude v očích diváka rozpoznatelné připodobnění, či jiná estetická spojnice. V praxi bývá obtížné nalézt hranici mezi inspirací a vytěžením dotčeného autorského díla nacházejícího se v hře, filmu nebo knize (postavy, místa atd.). Dle autorského zákona není za autorské dílo považován tzv. holý námět - myšlenka, postup, metoda, nápad. Stejně tak pod něj nespadá prostá faktografie, uvedení, popis událostí.


Autorský zákon z roku 2000 uvádí:

,,Autor má právo na nedotknutelnost svého díla, zejména právo udělit svolení k jakékoli změně nebo jinému zásahu do svého díla, nestanoví-li tento zákon jinak. Je-li dílo užíváno jinou osobou, nesmí se tak dít způsobem snižujícím hodnotu díla. Autor má právo na dohled nad plněním této povinnosti jinou osobou (autorský dohled), nevyplývá-li z povahy díla nebo jeho užití jinak, anebo nelze-li po uživateli spravedlivě požadovat, aby autorovi výkon práva na autorský dohled umožnil."

 

Fenomén fanfikce vstoupil do právní problematiky zejména s rozšířením internetu, kde se velmi rychle rozbujela samostatná tvorba fanoušků kultovních děl.

,,Nejjednodušeji řečeno, fanfikce je nekomerční dílo, které je derivátem jiného díla a jehož autorem je obvykle fanoušek onoho výchozího kulturního produktu, nejčastěji knihy, filmu či seriálu. Jedná se tedy o text, jehož existence je podmíněna existencí nějakého jiného textu. (...) Znalost původního textu-kánonu, třeba Pýchy a předsudku nebo Harryho Pottera, je zcela nezbytná, má­-li být fanfikce čtena správně. Podle literární teoretičky Abigail Derechové tu u čtenáře dochází k jakémusi dvojímu současnému čtení, neboť čte text fanfikce na podkladě originálu."

 

Bohemistka Veronika Abbasová zastává názor, že vznik fanfikcí souvisí s proměnou kulturního kánonu. Stejně jako v minulosti vznikala díla, která byla vědomě či podvědomě variacemi na biblické příběhy, mýty, legendy a pohádky. Z takových předloh lze beztrestně čerpat, aniž by byl autor nazýván plagiátorem nebo parazitem. Kulturní okruh se však proměňuje, takže například biblické nebo antické postavy nám náhrazují v současnosti Hvězdné války nebo třeba Pán prstenů. ,, Ať už se nám to líbí nebo ne, populární literatura, filmy a seriály totiž vytvářejí novou složku kulturního kánonu, ze které mohou autoři fanfikcí čerpat bez obav, že jim nebude rozuměno, že nebudou se svými čtenáři sdílet společný kontext. Ovšem už ne bez obav před autorským zákonem. A jsme u jádra problému: hranice mezi "parazitickou" a "normální" literaturou není určena přirozeně a literárně, ale uměle a legislativně."

 

Zdaleka ne všichni původní autoři sdílení podporují. Fanfikce sice může zviditelnit původní dílo, na druhou stranu jej ale svým způsobem vykrádá. ,,Například G. R. R. Martin, tvůrce fantasy série Píseň ohně a ledu (2000-2011, česky 2006-2013), považuje autory fanfikcí za lenochy, kterým se nechce vytvářet vlastní postavy. Podobně smýšlí i Stephenie Meyerová, autorka teenagerské upírské ságy Stmívání (2005-2008, česky 2005-2009), která se domnívá, že autoři fanfikcí plýtvají časem a talentem na příběhy, které "nejsou jejich", místo aby tento potenciál využili při psaní vlastních knih. (...) Někteří autoři jdou ještě dál. Anne Riceová, autorka Interview s upírem (1976, česky 1994), píše na svých stránkách: "Fanfikci nepovoluji. Mé postavy jsou chráněny copyrightem. Už pouhé pomyšlení na fanfikci s nimi mě rozčiluje." A Diana Gobaldonová, autorka ságy Cizinka (1991, česky 2010), píše, že fanfikce jsou nejspíš nemorální a zcela jistě nelegální." Ve skutečnosti je však výklad autorského zákona často nejednoznačný, často není jasné, kde leží hranice mezi pouhou ,,inspirací" a ,,vytěžováním".

 

O vztahu fanfikce a autorského zákona se zmiňuje i Vendula Auzská ve své bakalářské práci ,,Fanfikce - Internetový fenomén literární tvorby"

Dle této práce sice se sice znění zákona staví proti fanfikcím, ovšem znění zákona je dosti vágní (ostatně pochází z roku 2000, kdy nebyl internet zdaleka tolik rozšířen). Navíc fanfikce zpravidla nevznikají za účelem komerčního zisku, což může být chápáno jako hranice, která by již porušení autorského zákona znamenala.

 

Souhrnně lez říci, že internetová fanfikce je široce rozšířený fenomén, který se patrně díky složitosti internetu nedaří plošně podchytit a postihovat. Autor fanfikce by mohl narazit, pokud by chtěl svoje dílo využít komerčně, např. vydat knižně. Každopádně pokud máte s fanfikcí nějaké větší úmysly, doporučujeme se předem poradit s právníkem.

Použité zdroje

http://www.mamtalent.cz/do-[…]0827&ma__0__id_kp=36087

https://www.advojka.cz/archiv/2013/20/textove-pytlaceni

https://otik.uk.zcu.cz/[…]/Bakalarska_prace_-_Auzka.pdf

http://zakony.centrum.cz/[…]/cast-1-hlava-1-dil-3-oddil-2-paragraf-11

https://www.wattpad.com/303[…]A9-autorsk%C3%A1-pr%C3%A1va

Obor

Právo

Okres

Praha

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

04.12.2018 09:52

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu