artefakt

Text dotazu

Dobrý den, při zpracování jedné své práce jsem narazila na pojem artefakt. Přestože je v uměleckých kruzích běžně užíván, nalézt vysvětlení a správné užití tohoto pojmu je velmi obtížné. Většinou se jedná o kratičké vysvětlení, popř. Tento pojem ve slovnících vůbec není uveden. Mohli by jste mi, prosím, tento pojem vysvětlit více než jednou větou a v jakém významu je správné jej užít, popř. uvést kde hledat Děkuji

Odpověď

Dobrý den, pojem artefakt je složen ze dvou latinských slov arte = umění, zručnost a faktum = čin, skutek, událost.
Původně byl pojem artefakt užíván převážně v archeologii pro všechny uměle vytvořené věcné kulturní objekty, které měly samostatné funkční určení. Jakýkoli materiální přenosný předmět zhotovený nebo modifikovaný činností člověka v souladu s normami určité kultury. Artefakty jsou tříděny do kategorií tříd typů a variant. Pojem se ovšem rychle rozšířil i do ostatních oborů jako výtvarné umění, historie, sociální a kulturní antropologie, etnologie, psychologie, lékařství aj. Více naleznete ve Slovníku antropologie občanské společnosti:
DOHNALOVÁ, Marie. Slovník antropologie občanské společnosti. Brno : Akademické nakladatelství CERM, 2006. ISBN 80-7204-443-5

Podrobnější popis užívání slova "artefakt" v jednotlivých oborech je nutné hledat ve slovnících daných oborů.

Pro výtvarné umění je to například slovník: BALEKA, Jan. Výtvarné umění : výkladový slovník : (malířství, sochařství, grafika. 1.vyd. Praha : Academia, 1997. s. 29. ISBN 80-200-0609-5 (váz.) "artefakt (zlat.ars- umění, factus - udělaný, vytvořený), v širším smyslu jakýkoli umělý věcný výtvor člověka, ve výt.um. smyslově konkrétní výtvor, u kterého je termínem zdůrazňován vedle záměrnosti vzniku také prvek uměleckosti. A.označuje díla z pomezí umění, u nichž není přiřazení do umění zcela jednoznačné z hlediska dobového, estetického a uměleckého vědomí, platné klasifikace umění, kulturních a uměleckých tradic, vžité hodnotové soustavy apod. Vztahuje se převážně k mezním výtvarným projevům, např. k dílům naivního malířství a sochařství, ke zvláštnostem či výtvorům, které se svou vnější podobou uměleckým dílům blíží (sochy z uhlí, vytvořené polskými havíři v 19.stol.) a obecně k dílům, jejichž umělecké hodnocení je nejisté, ale jež v dobovém uměleckém vědomí, zpravidla přechodně, nalézají odezvu aktualizací některých smyslově významových složek."

Psychologii:  HARTL, Pavel. Psychologický slovník. 1.vyd. Praha : Portál, 2000. s. 55. ISBN 80-7178-303-X (váz.) "artefakt (artefact, artifact) 1 uměle vyrobený předmět, výtvor; k běžným a. patří nejrůznější předměty n. úpravy zevnějšku, kt. jsou výsledkem lidské činnosti a kt. slouží neverbální komunikaci 2. v exper.psychol.též zkreslení výsledků urč.technikou, zdánlivý výsledek daný nesprávným dg. nebo exper.postupem 3. postup, kt. využívají k výrobě a designu nepřeberné množství přírodních materiálů; a.zakotvený nejen v moderním výtvarném umění, ale dnes především při rozvíjení představivosti a fantazie dětí v předškolní výchově."

Sociologii:  JANDOUREK, Jan. Sociologický slovník. 1.vyd. Praha : Portál, 2001. s. 32. ISBN 80-7178-535-0 (váz.) "artefakt (artefact, artifact) 1 Předmět vyrobený člověkem. Též nástroj vyrobený předhistorickým člověkem.
Pojem a. patřil původně do archeologie, ale později ho převzaly další obory, např. soc. a kulturní antropologie. 2 Uměle, nevhodným použitím vědecké metody zjištěný zdánlivý jev, který ve skutečnosti neexistuje."
  
Medicína:  VOKURKA, Martin. Praktický slovník medicíny. 7., rozš. vyd. Praha : Maxdorf, c2004. s. 31. ISBN 80-7345-009-7 (váz.) "artefakt - uměle vzniklá struktura, nález apod. Pojem se používá např. v histologii,  má-li pozorovaný objekt odlišnosti, které zaživa nemá a které jsou důsledkem předchozího zpracování odebraného vzorku. Stejně se označují i umělé struktury např. na rentgenových snímcích. příd. jm.: arteficiální."

Obecný, stručný popis nabízí Akademický slovník cizích slov: Akademický slovník cizích slov. 1.díl. A-K. 1. vyd. Praha : Academia, 1995. s. 72. ISBN 80-200-0523-4 (díl 1 : váz.) "artefakt, kniž. a odb.: uměle vyrobený předmět (v protikladu k přírodnině), zpracovaný výtvarně n. účelově: pravěký, moderní a.; jazyk chápaný jako a.; biolog.,med.: uměle (nepřirozeným zásahem) vzniklá n. pozměněná struktura buněk, útvar, jev vzniklý vnějším vlivem ap."

Další slovníky můžete k jednotlivým oborům Vašeho zájmu dohledat v Online katalogu Národní knihovny: http://sigma.nkp.cz/cze/nkc .

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

11.09.2008 11:12

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu