Adopce dětí v 60. letech

Text dotazu

Snažím se zjistit, zda bylo možné na začátku 60. let adoptovat dítě z dětského domova, pokud byla adoptivní matkou žena samoživitelka. Případně za jakých podmínek mohlo být dítě, narozené v roce 1958, takové žadatelce svěřeno. Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

osvojení dítěte upravuje občanský zákoník č. 89/2012, v minulosti byla úprava této problematiky zanesena do samostatného zákona – zákon o právu rodinném č. 265/1949, zákon o rodině č. 52/1955, resp. č. 94/1963. Předložené zákony nezmiňují přímo „samoživitele“ jako oddělený prvek osvojitelů, ale z příslušných částí vyplývá, že by osvojitel měl být schopen se o osvojované dítě postarat. V zák. o rodině, 94/1963 Sb. v § 64 bylo mezi podmínkami osvojení uvedeno: „Osvojiteli se mohou stát pouze občané, kteří zaručují způsobem svého života, že osvojení bude ke prospěchu dítěte i společnosti.“ Výlučnost osvojení pouze manželským párem platí dle § 74 zákonu o rodině č. 94/1963 Sb. jedině pro „osvojení nezrušitelné“: „(2) Takto mohou osvojit dítě pouze manželé, nebo jeden z manželů, který žije s některým z rodičů dítěte v manželství.“

Dnes z platného zákona vyplývá, že si dítě může osvojit i jednotlivec, „ještě důkladněji se pak ale posuzuje zázemí pro výchovu dítěte a tito žadatelé na dítě čekají déle, za ideální se stále považuje úplná rodina.“ (https://www.penize.cz/rodicovstvi/323791-adopce-krok-za-krokem-delsi-cesta-k-rodicovstvi) Někteří právníci o získání dítěte do péče samoživitele/lky hovoří jako o velmi výjimečném řešení, viz např. https://dostupnyadvokat.cz/blog/osvojeni-a-adopce. Právo v 50. letech a počátkem 60. let pohlíželo na samoživitele/lky rozhodně ještě více skepticky, již samotné pěstounství a umísťování dětí do rodin nebylo oficiálně prosazováno. Jak píše Jan Paleček ve svých závěrech výzkumu v této oblasti (Osvojování dětí v České republice, 2017), „[d]ětské domovy a ústavní zařízení byly v 50. letech jednoznačně preferovanou formou péče o děti bez rodiny. V roce 1952 zákon o sociálně právní ochraně mládeže před péčí v náhradních rodinách jasně upřednostnil kolektivní náhradní péči ve státních institucích.“ (s. 7) Autor dále dokládá citací ze zápisu z porady ministerstva práce a soc. věcí z roku 1950, že byl tento důraz na ústavní výchovu veden kromě zdravotních hledisek hlavně kvůli „politickému“ aspektu výchovy, aby se neodbočovalo od „linie kolektivní výchovy“; když v pěstounských rodinách není záruka, že by v nich bylo dítě vychováváno „novým způsobem“. Tento zastřešující princip ale úspěšně narušovala praxe a řada dětí žila u adoptivních rodičů. „Dále, již v roce 1958 došlo v zákoně o změně předpisů osvojení k úpravě podmínek tak, aby adopce byla snadnější“ (tamtéž).

Na základě prostudovaných zdrojů můžeme usuzovat, že konec 50. let a 60. léta bylo v oblasti osvojování dětí a jejich náhradní péče období dynamických změn. Lze se tudíž domnívat, že neprovdaná žadatelka o adopci v roce 1958 měla velmi složitou situaci. Dle platného zákona o právu rodinném (265/1949), znění k 29. 5. 1958, mohlo osvojení vzniknout „soudním výrokem na žádost osvojitele“, dále byl potřeba souhlas zákonného zástupce nebo opatrovníka dítěte (viz § 66). Soud pak pravděpodobně zkoumal celý profil žadatelky, jak majetkový, sociální, tak politický atd.

Pro kontext a další informace doporučujeme ke studiu zejm. přehledně zpracovaný výzkum Jana Palečka, zpráva o něm je dostupná online, viz níže.

Zdroje:

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Zákon č. 265/1949 Sb., o právu rodinném

Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině

https://www.zakonyprolidi.cz/

MATĚJČEK, Zdeněk. Náhradní rodinná péče: průvodce pro odborníky, osvojitele a pěstouny. Praha: Portál, 1999. 183 s. ISBN 80-7178-304-8. 

PALEČEK, Jan. Osvojování dětí v České republice. Zpráva z výzkumu v České republice na téma osvojení [online]. Praha: Středisko náhradní rodinné péče, 2017. 55 s. [cit. 2. 2. 2023] Dostupné z: https://nahradnirodina.cz/sites/default/files/osvojovani_deti_v_ceske_republice.pdf

https://www.penize.cz/rodicovstvi/323791-adopce-krok-za-krokem-delsi-cesta-k-rodicovstvi

https://www.cpnrp.cz/zajemci-o-adopci/

https://dostupnyadvokat.cz/blog/osvojeni-a-adopce

 

Obor

Sociologie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

01.02.2023 10:59

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu