význam slova konkludentně


význam slova konkludentně

význam slova \" konkludentně\" v souvislosti s daňovým řízením

Podle Slovníku českého práva je konkludentní čin definován takto, což by mělo platit i vzhledem k daňovému řízení. Naše odpověď je ovšem z právního hlediska orientační a přesný výklad byste musela konzultovat s právníkem.

Konkludentní čin (nevýslovně učiněný právní úkon). Právo připouští, aby právní úkony byly učiněny výslovně, konkludentně nebo mlčky. Výslovný úkon je úkon učiněný ústně nebo písemně. Konkludentní úkon je tedy úkon učiněný jiným způsobem než výslovně. Příkladem konkludentního jednání je např. úmyslné zničení listiny namísto jejího podpisu. Konkludentní úkon lze učinit jednáním i opomenutím (komisivně i omisivně). Opomenutím je přitom neprovedení činnosti, která měla být provedena. Ke konkludentnímu projevu vůle lze využít i technický prostředek např. počítač. Konkludentní čin způsobí zákonem předvídané následky pouze tehdy, bude-li projeven způsobem, který nevyvolává pochybnosti o projevené vůli tak, aby bylo možno určit jeho zamýšlený obsah.
Konkludentní právní úkon se vykládá podle pravidel, která obsahuje občanský zákoník. Základem výkladu konkludentního právního úkonu je obvyklý význam učiněného jednání nebo opomenutí, přičemž se přihlíží k vůli toho, kdo jednal či opomenul a současně se přihlíží k ochraně a dobré víře toho, komu byl právní úkon určen (adresován).
OZ, § 35

podle: Zd. Madar a kol., Slovník českého práva, Linde, Praha 1995. I. díl, s. 400-401.


Právo

Národní knihovna ČR

Sobota 23.10.2004 18:35

Ne

Akce dokumentů