DNA Karla IV. a dalších osob z historie

Text dotazu

Dobrý den,
existuje prosím nějaká databáze DNA významných osob z historie našeho státu, např. Karla IV.? A je možné si nechat porovnat svou dna s dna těchto osob?
Děkuji.

Odpověď

Dobrý den,
genetika prožívá bouřlivý rozvoj. Vědecké metody rozboru DNA nachází uplatnění v mnoha oblastech. Velmi a snad i nyní módní je pátrání po svých předcích, hledání kořenů.
Pomocí DNA testu příbuzenského vztahu se určuje příbuzenský vztah zkoumaných osob.  Každý jedinec získá polovinu své DNA od matky a polovinu od otce. V genetické informaci od otce pak získá 1/4 genetické informace od 1.babičky a 1/4 genetické informace od 1.dědečka, obdobně v genetické informaci od matky získá 1/4 genetické informace od 2.babičky a 1/4 genetické informace od 2.dědečka. Při DNA testu příbuzenského vztahu se porovnávají DNA profily zkoumaných osob a hledají se shodné znaky. Pokud mezi DNA zkoumaných osob nalezneme statisticky významné množství shodných znaků, tak hovoříme o shodě a je potvrzen ověřovaný příbuzenský vztah.
(Poznámka: Odběr srovnávacích vzorků musí provádět soudní znalec.) Znalecké posudky v DNA centru BULOVKA zpracovává RNDr. Daniel Vaněk, Ph.D. - soudní znalec z oboru ZDRAVOTNICTVÍ, odvětví GENETIKA, se zvláštní specializací na molekulární biologii, DNA diagnostiku, laboratorní praxi z oboru KRIMINALISTIKA, se zvláštní specializací forenzní genetika a biologie.

Pátrání po genetických kořenech rodu je možné provádět nejen pro vyvolené osobnosti, ale i Vy můžete zjistit, jaká tajemství skrývá otcovská či mateřská linie vašeho rodu. V současné době je možné například zjistit geografický původ předků v mužské či ženské linii (například anglosas, východní slovan, afričanka, asiatka a podobně), zjistit, kde ve světě žijí Vaši "genetičtí bratranci a sestřenice", popřípadě porovnat výsledky analýzy Vaší DNA s databází známých osobností, jako je Čingischán, Stalin, car Mikuláš 2, Jesse James a další.
Výsledky analýzy DNA se mohou stát součástí pátrání po tajemstvích Vašeho rodu. Mezi genetické testy, které jsou dostupné historikům a genealogům, patří analýzy Y-chromozómu (mužská linie) a mitochondriální DNA (ženská linie). Tyto systémy přenosu dědičné informace vytvářejí nepřerušitelnou spojnici mezi generacemi a mohou být velkým pomocníkem při rekonstrukci rodinné historie. Analýzu Y-chromozómu lze provádět pouze u mužů, ženy musí dodat vzorek DNA svého otce, bratra, strýce, bratrance a pod. Ženskou linii lze zkoumat u mužů i žen.
Další informace o geneticko-genealogickém testování naleznete na specializovaném portálu www.GenetickaGenealogie.cz nebo můžete napsat.
Více zde: http://www.danielvanek.cz/
Více zde: http://www.dnacentrum.cz/znaleckeposudky/

Česká národní genografická databáze
(Registrováno Úřadem pro ochranu osobních údajů) Na těchto stránkách je nyní zpřístupněna první verze genografické databáze. Hlavním smyslem databáze je umožnit zájemcům hledat, nalézat a kontaktovat své neznámé genetické příbuzné, sestavovat a sdílet rodokmeny. Věříme, že tato databáze povede ke sbližování lidí, výměně informací o jejich genetickém původu a v neposlední řadě přispěje i jako nástroj v genealogickém bádání. V databázi jsou ukládány Y chromozomální a mitochondriální profily, které mají vztah ke genetickému původu v otcovské a mateřské linii. Možnost vložení do databáze mají také návštěvníci s Y-profilem z jiných renomovaných laboratoří.
http://www.genomac.cz/databaze/?gclid=Cj0KEQjwvuuqBRDG95yR6tmfg9oBEiQAjE3RQNYjrSE-9YiI-wwym07sMfDaawePgLc8yynykbKn4rMaAo058P8HAQ

GENOGRAFICKÉ TESTY
OTCOVSKÁ LINIE
Y-GenoGraf(r) je vhodný pro zjištění geografické lokalizace původu předků v otcovské linii. Kromě toho jej lze také využít při spojení genetiky a příjmení, tzn. testem lze potvrdit či vyvrátit genetickou příbuznost (společného předka) dvou mužských linií, pokud mají shodná příjmení.
Certifikát s výsledky obsahuje výpis hodnot 12ti markerů, interpretaci původu s určením haploskupiny a mapou jejího výskytu, vyhledání a výpis shodných profilů v největší světové databázi a možnost vstupu do České národní genografické databáze.
Analýzou Y STR genetických znaků je u každé osoby získán Y genetický profil (haplotyp). Genetickým mapováním světové populace bylo zjištěno, které typy genetických profilů se vyskytují v určitých geografických oblastech a že mají specifickou historii a různé stáří. Typ genetického profilu (haploskupina) tak svým způsobem předurčuje původ svého nositele.
Získaný genetický profil je porovnán s referenční databází genetických profilů. Výsledkem srovnání je geografická lokalizace nositelů shodného nebo blízce příbuzného genetického profilu, jako má testovaná osoba. Otcovské linie všech těchto nositelů shodného profilu vychází ze společného prapředka a jedná se tedy o vzdálené genetické bratrance. Z výsledků srovnání s databází tak lze do určité míry odhadovat, kudy nebo kde se zdržovali nositelé otcovské linie testované osoby.
Y-GenoGraf(r) GENEA 33 je určen ke srovnání rodokmenů v otcovské linii, 12 základních + 21 expertních markerů. Lze jej objednat bez předchozího testu. Všechny testy Y-GenoGraf a Y-GenoGraf GENEA lze provést pouze ze vzorků osob mužského pohlaví. Ženy musí pro analýzu dodat vzorky osoby mužského pohlaví pokrevně spřízněné s jejich otcovskou linií. Ideálně od jejich otce, bratra, strýce z otcovy strany, bratrance z otcovy strany, apod.
Y-GenoGraf(r) GENEA 21 je rozšiřující analýza k základnímu testu Y-GenoGraf(r) pro zpřesnění určení původu a míry příbuznosti dvou a více otcovských linií. Nutnou podmínkou pro objednání analýzy je předchozí výsledek Y-GenoGraf(r) testu, bez kterého nelze test rozšíření na GENEA 21 provést.

MATEŘSKÁ LINIE
Mt-GenoGraf(r) test je DNA analýza pro určení původu předků v mateřské linii. Analyzována je tzv. mitochondriální DNA (mtDNA), která se dědí výhradně po linii matky, její matky, její matky, ..., až dávné pramáti celého mateřského klanu v nezměněné podobě a nese tak informaci o historii  mateřské linie. Výsledek obsahuje výpis variací označované jako HVR (pozice 16024 - 16383). Test lze provést z mužských i ženských vzorků.
Z Vašeho vzorku se přečte genetický kód (sekvenci DNA) v oblasti označované jako HVR 1. Tím se získá mateřský genetický profil (Mt profil). U tohoto profilu je určen typ, který definuje  příslušnost k mateřskému klanu (tzv. haploskupině). Genetickým mapováním světové populace bylo zjištěno, že určité mateřské klany se vyskytují v určitých geografických lokalitách četněji, zatímco v jiných méně, a mají odlišnou historii a různé stáří. Mateřský klan určuje prehistorii testované mateřské linie v řádu tisíců až desítek tisíců let. V současné době je známo 28 hlavních mateřských klanů, z toho 7 je výhradně evropského původu.
Získaný mateřský profil lze dále srovnávat s mateřskými profily jiných osob. Tímto srovnáním lze potvrdit či vyvrátit předpokládanou příbuznost dvou mateřských linií při genealogickém pátrání. Nejvíce pravděpodobná časová existence mateřského předka je při plné shodě profilu v oblasti HVR 1 dle současných poznatků zhruba 100 generací v minulosti. Mateřský profil lze porovnávat také s profily získanými v různých geografických lokalitách nebo mezi různými etniky, a určit tak nejpravděpodobnější původ testované linie.
V rámci testů Mt-GenoGraf(r) GENEA je analyzována rozšířená paleta genetických variací v mitochondriální DNA oblastech HVR I a HVR II. Výsledek obsahuje mapku výskytu osob s daným profilem a dále výpis detekovaných HVR1 a HVR2 variací. Ve srovnání se základním testem tak může být geografická oblast nejvíce pravděpodobného původu konkretizována na území jednotlivých současných států. Tato rozšiřující analýza je vhodná zvláště pro mateřské linie příslušející k mateřským klanům Helena, Uršula, Tara, Jasmína a Xenia. V případě ostatních klanů lze rozšířenou analýzou získat upřesňující informace týkající se daného klanu.
Kromě podrobnějšího určení geografického původu umožňuje Mt-GenoGraf(r) test GENEA upřesnit příbuznost dvou mateřských linií. Podmínkou je, aby se obě srovnávané mateřské linie zcela shodovaly svými genetickými profily (hodnotami genetických variací) nalezenými základní analýzou Mt-GenoGraf(r) test. Dle současných znalostí pak lze říci, že tyto mateřské linie mají společného předka nejpravděpodobněji 30 - 40 generací zpět. Pokud jsou však srovnávány mateřské linie, které by pravděpodobně mohly být příbuzné, tzn. pochází například ze stejného regionu, vesnice, nebo to naznačují matriky apod., je existence společného předka pravděpodobnější blíže k současnosti. Z tohoto důvodu je genetické potvrzení příbuznosti rozšířeným testem Mt-GenoGraf(r) GENEA přínosné a pro například rodinné genealogie vhodné.
http://www.rekreacnigenetika.cz/genograficke-testy#otcovska-linie

Doporučujeme tento zajímavý článek (rozhovor) z roku 2013, viz odkaz níže, ze kterého citujeme:
Bylo by dobré, kdyby vznikl jakýsi relikviář DNA významných osob našich dějin, který by byl ve vlastnictví státu České republiky.
Už Karel IV., osvícený to panovník našich dějin, věděl, že je nutné uchovávat a ctít památku svých předků. Tehdy šlo o důstojné uložení kosterních pozůstatků. Dnes máme šanci získat a archivovat celý obraz dotyčných osob v podobě jejich originální a neopakovatelné DNA informace. Doposud však osvícenost našich současných panovníků nedosahovala takové úrovně, že by tomuto ušlechtilému projektu naslouchali. Snad se najde nějaký investor a práce na relikviáři významných osobností ČR budou.
V těchto oblastech se jeví použití nové technologie jako velmi perspektivní. Bude to však běh na dlouhou trať...
http://www.ibestof.cz/medicina/mudr.-pavel-kukla-%E2%80%93-lekar-vynalezce-nove-technologie-archivace-dna-%E2%80%93-mettinum.html

Díky genetice se podařilo dokázat, že v ČR žije potomek nejznámějšího starověkého egyptského faraona Tutanchamona z 18. dynastie.
Faraonův genetický profil se podařilo zrekonstruovat vědcům výzkumného střediska Gentest.ch GmbH v Curychu a byl zveřejněn.
Čeští odborníci z Genomacu pak provedli srovnání DNA profilu Tutanchamona se všemi záznamy v databázi, která je plně kompatibilní s daty ze Švýcarska.
K jejich velkému překvapení identifikovali člověka, jehož DNA profil je profilu Tutanchamona velmi blízký. Jedná se o shodu jedenácti tzv. Y specifických markerů, na základě které je mezi srovnávanými DNA profily velmi pravděpodobná existence společného předka před přibližně 90 až 100 generacemi.
Vzhledem k tomu, že 1 generace odpovídá přibližně 25 až 35 letům, lze tohoto předka časově umístit právě do doby starověkého Egypta, či dokonce spekulovat, že jím nebyl nikdo jiný než samotný král Tutanchamon.

Analýzy DNA nachází široké uplatnění. V neposlední řadě i pomáhají objasňovat bílá místa v historii. Z kosterních pozůstatků lze pomocí vědeckých metod určit příčinu úmrtí, choroby, jež dotyčný prodělal, nebo i příbuznost. Rozbory DNA z významných historických nalezišť provádí kvalitně pouze několik zahraničních pracovišť, nicméně jejich výsledky mají významný dopad i v České republice.
Zveřejněný Y profil faraona přinesl velmi překvapivé informace. Výzkum pozůstatků tělesné schránky Tutanchamona proběhl v otcovské linii, která se určuje podle genetických znaků z mužského chromozomu Y. U faraona byla identifikována podskupina R1b1a2, která náleží k západoevropskému podtypu Y chromozomálních linií.
Ta je charakteristická pro západoevropské obyvatelstvo obývající zejména oblast evropského pobřeží, kterou obklopuje Atlantický oceán. V oblasti Egypta je zaznamenáno pouze jedno procento této haploskupiny, což je zřejmě výsledkem migrací z Evropy v průběhu historie. S nadsázkou lze dále říci, že polovina všech evropských mužů je spřízněna s egyptským faraonem. Ale tak blízkou shodu našli vědci až v České republice.

Genomac již od roku 2006 provozuje Českou národní genografickou databázi, která obsahuje tisíce záznamů dobrovolníků, mezi kterými lze hledat genetickou příbuznost a společné předky.
"Pro každého je jistě zajímavé zjistit, že někdo jiný, žijící kilometry daleko, má stejné geny. Pokud se vám navíc poštěstí jako svého předka identifikovat některou z významných osobností historie, je to opravdu unikátní zážitek. Za léta fungování naší genografické databáze jsme již takových případů pár měli," připomíná RNDr. Lucie Benešová, Ph.D., ředitelka pro výzkum a služby a spoluzakladatelka společnosti Genomac.
V roce 2006 společnost v České republice zavedla genetické testy předků pro účely genetické genealogie a stala se dominantním poskytovatelem genetických testů pro veřejnost v České republice.
Současně si udržuje status největšího soukromého centra pro aplikovaný výzkum nádorových onemocnění v oblasti prediktivní molekulární onkologie. Výsledky analýz prováděných laboratořemi Genomac se řídí standardizovaným systémem pro zdravotnické laboratoře ISO/IEC 15189.
http://zena.centrum.cz/zdravi/novinky/clanek.phtml?id=714980

Použité zdroje

http://casopis.vesmir.cz/clanek/dna-v-poslanecke-snemovne

     Hlavni zahlavi Gazdik, Jan
     Nazev Jsou Premyslovci Cesi? Kosti pujdou na test DNA / Jan Gazdik
     Popis (rozsah) 1 il.
     Zdroj. dokument Mlada fronta Dnes, ISSN 1210-1168 Roc. 18, c. 139 (20070615), s. A/[1], 3 18:139
     Poznamka Rubrika: Tema Dnes
     Predmet. heslo Premyslovci (rod)
     Predmet. heslo genetika
     Predmet. heslo Cesko -- dejiny -- 10.-14. stol.
     Klicova slova geneticky test * test DNA
     Forma a zanr zpravy

     Hlavni zahlavi (len)
     Nazev Kosterni pozustatky by mohly osvetlit historii Pernstejnu : na antropologicky vyzkum se rozhodli radni mesta Pardubic uvolnit castku sto tisic korun / (len)
     Popis (rozsah) 1 il.
     Zdroj. dokument Pardubicky denik, ISSN 1802-1042 Roc. 21, c. 50 (20120228), s. 8 21:50
     Poznamka 1 barev. fot.
     Predmet. heslo z Pernstejna, Vojtech, 1490-1534
     Predmet. heslo Kotyk, Jiri, 1946-
     Predmet. heslo Archeologicky ustav (Akademie ved CR : Brno, Cesko)
     Predmet. heslo slechticke rody
     Predmet. heslo Pardubice (Cesko)
     Klicova slova antropologicky vyzkum * Pernstejnsky rok * vyzkum DNA
     Forma a zanr clanky

Obor

Antropologie, etnografie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

18.05.2015 19:25

Qwadry píše:
Pátek 20.10.2017 10:01
Proč bychom vlastně testovali původ rodové DNA? Není marné znát svoje kořeny, tady se to hezky čte: https://p-test.cz/testovany-puvod-k-radosti-duvod/
Profil DNA se dá díky technologii získat i z ostatků historických postav: https://p-test.cz/testovany-puvod-k-radosti-duvod/
pepa píše:
Úterý 12.01.2021 10:32
Dobry den, ten pan se ale ptal na DNA Karla IV. My svoji haploskupinu zname. Jakou mel prosim tento panovnik?
Dekuji Josef
Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu