Rumunská menšina v Československu a ČR


Rumunská menšina v Československu a ČR

Sháním informační zdroje, kde se lze dozvědět více o rumunské menšině na území Československa a ČR. Zajímá mě vývoj, oblasti obydlení, kulturní a společenské organizace. Užitečné, i když asi málo dostupné, by byly údaje o dochovaných či aspoň dokumentovaných kulturních projevech rumunské menšiny: folklór, osvětové instituce, sběratelství. Vzhledem k tomu, že součástí Československa bylo i území Podkarpatské Rusi, již obývalo mnoho Rumunů, může se jednat i o tuto oblast. Nemám aktuální přehled o organizacích Rumunů v dnešní ČR - před lety byly zprávy o politické, dnes už asi neaktivní, Organizaci nezávislých Rumunů. Předem děkuji za informace.

Dobrý den, o české národnostní menšině v Rumunsku (v tzv. Banátě) bylo napsáno poměrně značné množství článků a dokumentů, bohužel, o rumunské menšině na území Československa a České republiky se nám podařilo dohledat pouze kusé informace. Dle knihy: MATOUŠEK, Karel. Podkarpatská Rus : (všeobecný zeměpis se zvláštním zřetelem k životu lidu). V Praze : Česká grafická unie, 1924 žilo na Zakarpatské Rusi v roce 1921 přibližně 11 000 osob rumunské národnosti. V roce 1910 jich bylo 15387 (Dokumenty o Podkarpatské Rusi. 1.
vyd. Praha : Česká expedice, 1997). Dříve byli Rumuni rozšířeni v Zakarpatské Rusi po celém území Marmaroše, později obývali pouze 4 obce severně od Marmarošské Soloviny. Živili se chovem dobytka, tkaním koberců a prací v solných dolech. V roce 1930 je evidováno v Československu 13 004 obyvatel rumunské národnosti. Po roce 1950 bylo množství příslušníků jiných národů na území Československa sníženo na pouhých cca 6%, důraz byl kladen na integraci minorit do většinové společnosti. Příliv rumunských emigrantů opět vzrostl po roce 1990. Při sčítání lidu, domů a bytů dne 3.3.1991 se k rumunské národnosti přihlásilo 1034 osob, v roce 2001 to bylo 1241 osob.
Rumunská menšina v současné době nepatří mezi dvanáct největších menšin u nás, nemají tudíž své zastoupení ve specializované radě vlády, na činnost jejich spolků nepřispívá stát. Kromě Rumunského kulturního institutu
(http://www.rumunskoprovas.cz/ru2/index.php) se nám nepodařilo žádný jiný rumunský spolek v České republice dohledat. 
Více informací k rumunské menšině žijící na území České republiky by Vám mohl podat již zmíněný Rumunský kulturní institut:
http://www.rumunskoprovas.cz/ru2/index.php

Spíše obecnější informace o menšinách na území České republiky můžete nalézt v publikacích:
*  Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok ... / Úřad vlády České republiky, sekretariát Rady vlády pro národnostní menšiny/ [Praha] : Úřad vlády ČR, Sekretariát Rady vlády pro národnostní menšiny, [200-]-
*  Bittnerová, Dana. Kdo jsem a kam patřím? : identita národnostních menšin a etnických komunit na území České republiky. 1.vyd. Praha : Sofis, 2005. ISBN   80-902785-8-2
*  Národnostní menšiny a jejich sociální pozice ve střední Evropě : sborník z mezinárodní vědecké konference konané ve dnech 5.-6.10.1999 ve Slezském ústavu Slezského zemského muzea v Opavě. 1.vyd. V Opavě : Slezský ústav Slezského zemského muzea ; V Praze : Dokumentační a informační středisko Rady Evropy, 1999.
*  Machačová, Jana. Sociální pozice národnostních menšin v českých zemích 1918-1938. 1.vyd. Opava : Slezský ústav Slezského zemského muzea, 1999.

Další organizace menšin v ČR:
* Rada vlády pro národnostní menšiny:
http://www.vlada.cz/cz/pracovni-a-poradni-organy-vlady/rnm/historie-a-soucasnost-rady-15074/
* Lidská práva a menšiny:
http://www.vlada.cz/cz/clenove-vlady/ministri-pri-uradu-vlady/michael-kocab/lidska-prava-a-mensiny/homepage-21277/  

Statistiky:
Český statistický úřad: http://www.czso.cz/csu/2003edicniplan.nsf/p/4114-03.


Antropologie, etnografie

Národní knihovna ČR

Sobota 18.04.2009 13:20

Ne

Akce dokumentů